Obwieszczenie dot.: budowy wytwórni mas bitumicznych …ul. Bytomska 120 (ul. Szyb Franciszek)

05.02.2008

Prezydent Miasta Zabrze

WE.7624-R-51/2007
Nr 51-8/2007
Zabrze, 2008-02-01
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym, wykonanie odwodnienia placu produkcyjnego oraz budowa zjazdu z drogi publicznej, tj. ul. Szyb Franciszek – na terenie działek 317/22, 319/16, 348/28, 202/28 i 216/16 zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 120 (ul. Szyb Franciszek) w Zabrzu”.
 
Na wniosek Inwestora tj. Skanska S.A. (ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa) zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie administracyjne.
 
Na podstawie art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 w/w ustawy przysługuje każdemu.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, (tj.do dnia 26 lutego 2008r.), które można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska).
 
Z aktami sprawy (tj. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko) można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję, iż dane o:
wniosku,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko,
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy ul. Wolności 286;
stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl),
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl).
 
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii
Z up. PREZYDENTA MIASTA