"Budowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. BTS 50910 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 2"

05.02.2008

Prezydent Miasta Zabrze
Zabrze, 2008-02-01
WE.7624-R-15/2007
Nr 15-8/2008
 
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU
POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
 
 
Zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 03 kwietnia 2007 r. złożonego przez Pana Dariusza Dworaka reprezentującego firmę Digicos Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29, pełnomocnika Inwestora:
PTC Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie stacji bazowej PTC Sp. z o.o. oznaczonej jako BTS 50910 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 2 (dz. nr 6774/533).
 
W związku ze zmianą przepisów, obowiązujących od 31 sierpnia 2007 r., wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1105), planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że jego przepisy należy stosować, także w postępowaniach w sprawach o wydanie decyzji środowiskowych, wszczętych przed dniem wejścia w życie jego przepisów, tj. przed 31 sierpnia 2007 roku.
 
W tej sytuacji, kierując się dowodami zgromadzonymi w sprawie oraz uwzględniając w/w zmianę stanu prawnego zachodzą warunki do zakończenia postępowania i wydania decyzji.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Informuje, że strony biorące udział w postępowaniu mogą się zapoznać z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania (art. 73 § 1 Kpa), w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu (II piętro, pokój 211): w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).
 
Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
ZABRZE
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii
Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru :
1. Inwestor: PTC Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
2. Pełnomocnik Inwestora: Dariusz Dworak – Digicos Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
 
Do wiadomości :
1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39; 40-957 Katowice
2. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
3. Wydział Infrastruktury Komunalnej – w/m
4. kopia a/a
 
 
  • Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy ul. Wolności 286; na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)