Styczniowa sesja Rady Miejskiej

11.01.2008

W najbliższy poniedziałek, 14 stycznia, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się pierwsza w roku 2008 sesja Rady Miejskiej.

Jej program przewiduje m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,

– zaciągnięcia w latach 2008 – 2009 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze,

–  ustalenia opłat za świadczenia w formie zajęć dodatkowych wykraczających ponad bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze,

– zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,

– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji poradni otolaryngologicznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13,

– gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników  zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu,

– zmiany uchwały XXXIII/360/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej, poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Zabrze,

– zmiany granic jednostek pomocniczych: Dzielnica Biskupice i Dzielnica Centrum Północ.