dot.Budowy stanowisk załadunku benzolu do cystern kolejowych i autocystern oraz smoły…-ul.Zamkowa9

10.01.2008

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, 2008-01-10

WE.7624-R-46/2007
Nr  46-7/2008         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sygn.: WE.7624-R-46/2007; Nr 46-6/2008) pn.:
Budowa stanowisk załadunku benzolu do cystern kolejowych i autocystern oraz smoły do autocystern na terenie Koksowni „Jadwiga” Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., przy ul. Zamkowej 9 w Zabrzu (działki nr: 932/13 i 933/13).

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy  ul. Wolności 286;
stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl),
stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

z up. PREZYDENTA MIASTA
             
ZABRZE
   
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii