BioMedTech Silesia 2008

07.01.2008

V edycję konferencji poświęconej postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej pod hasłem: BioMedTech Silesia, organizuje w marcu bieżącego roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Konferencja, wzorem ubiegłego roku, odbędzie się w trzech kategoriach: RFSD (dla doktorantów Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich), Junior oraz Senior.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale i młodzież. Co ważne, po raz pierwszy młodzi ludzie będą mogli na szczególnych warunkach ubiegać się o miejsce na znakomitej uczelni! Rada Programowa Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie zdecydowała bowiem o przyznaniu indeksów na kierunku Inżynieria Biomedyczna AGH poza konkursem ocen maturalnych osobom, które zajmą trzy pierwsze miejsca w rankingu BioMedTech Silesia Junior.

Duże zainteresowanie konferencją w latach ubiegłych oraz aktywne uczestnictwo przedstawicieli wielu środowisk naukowych, dydaktycznych, produkcyjnych oraz mediów zaowocowało wprowadzeniem BioMedTech Silesia do kalendarza stałych, dorocznych spotkań naukowych, o charakterze wielopokoleniowym i multidyscyplinarnym. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przegląd dorobku i potencjału badawczego zespołów akademickich oraz innych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w naszym regionie, które zajmują się tematyką bioinżynierii i biotechnologii medycznej. Liczymy na obecność i dyskusję zarówno przedstawicieli nauki i techniki, jak i świata medycznego oraz przedsiębiorców. Podczas konferencji prezentowane będą referaty wyłonione spośród wszystkich nadesłanych prac przez Radę Naukową, złożoną z dyrektorów instytucji tworzących sieć Centrów Doskonałości. Przyjęcie prac, zarówno w grupie juniorów, jak seniorów, odbędzie się na podstawie jednostronicowego streszczenia (2.5 tys. znaków), które rejestrować należy pod adresem: www.frk.pl/biomedtech. Termin zgłaszania prac do sesji RFSD upływa 26 lutego br., do sesji dla juniorów  – 7 marca, do sesji dla seniorów – 14 marca br. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii serdecznie zaprasza do udziału.

Otrzymany materiał opublikowany zostanie na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (www.frk.pl). Odpowiedni blok tematyczny przerodzi się w stałe, internetowe czasopismo naukowe, które stanie się platformą dorobku ośrodków naukowych naszego regionu, służyć będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy naukowej.

 Wstępny plan konferencji przewiduje:

* 7.03.2007 (piątek), godz. 9.00 – 12.00: BMT Silesia RFSD – sesja naukowa obejmująca sprawozdania z prac prowadzonych przez stypendystów Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, prowadzonego w ramach Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia (wykorzystuje fundusze unijne).

* 14.03.2007 (piątek), od godz. 9.00: BMT Silesia Junior – sesje: młodzieżowa i studencka. W godzinę po zakończeniu prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników (ocena Rady Naukowej i publiczności zgromadzonej na konferencji) i rozdanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. Nagrodą główną w bloku BioTechMed Silesia Junior będzie możliwość prezentacji swojej pracy w gronie specjalistów – podczas konferencji dla Seniorów, która będzie miała charakter międzynarodowy.  Przyznana zostanie również nagroda specjalna w postaci statuetki projektowanej obecnie przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych  w Zabrzu. 

* 28.03.2007 (piątek), godz. 9.00 – 20.00 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa BMT Silesia Senior. Przewidziany jest udział gości zagranicznych w wykładach otwierających sesję, a także jedna sesja poświęcona planowaniu operacji chirurgicznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych oraz zastosowaniem symulatorów chirurgicznych do treningu i nauki.

Konferencję finansują i organizują: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia, złożona ze znanych i uznanych w naszym regionie instytucji naukowych: Centrum Doskonałości Polimery 2000+, Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI (Centrum Onkologii w Gliwicach), Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii (Śląskiej Akademii Medycznej) oraz Centrum Doskonałości ProCordis, którego koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii..

Sponsorem nagród rzeczowych dla młodzieży jest Miasto Zabrze.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Międzynarodowa Konferencja naukowa BioMedTech Silesia 7, 14 i 28 marca  2008 r., sala sympozjalna Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a (wjazd od strony ul. Sienkiewicza)

Dyrektor naukowy konferencji:

Zbigniew Nawrat
Kontakt: 32/ 3735660, 32/ 3735664, e-mail: nawrat@frk.pl, nawrat@tlen.pl.