Wydział Obrotu Nieruchomościami

02.01.2008

Naczelnik: Magdalena Korzeniowska

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 412
41-800 Zabrze

tel.: 032 37-33-478
 

Zadania realizowane przez Referat Zbywania Nieruchomości:

1) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących własnością Miasta oraz Skarbu Państwa w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

2) prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia na nieruchomościach osób prawnych i osób fizycznych na podstawie przysługujących im roszczeń,

3) kontrola wykonania terminów zabudowy,

4) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w zakresie prowadzonych spraw,

5) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości lokalowych w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

6) kontrola obrotu wtórnego lokali sprzedanych z bonifikatą i kontrola wykorzystania na cele mieszkaniowe środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu – w ramach udzielonej bonifikaty,

7) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty,

8) sprawy dotyczące uwłaszczenia na nieruchomościach zabudowanych budynkami garażowymi osób fizycznych na podstawie przysługujących im roszczeń,

9) rozpatrywanie spraw o wykreślenie hipoteki kaucyjnej,

10) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

11) prowadzenie rejestru umów notarialnych w zakresie prowadzonych spraw,

12) występowanie przed biurami notarialnymi przy zawieraniu umów w imieniu gminy oraz koordynowanie ich zawierania, w zakresie prowadzonych spraw.

Zadania realizowane przez Referat Nabywania Nieruchomości:

1) nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta i Skarbu Państwa pod inwestycje i do zasobu nieruchomości,

2) przejmowanie nieruchomości w trybie ustawy ordynacja podatkowa na rzecz Miasta i Skarbu Państwa,

3) zamiana nieruchomości,

4) zniesienie współwłasności nieruchomości Miasta albo Skarbu Państwa oraz innych osób,

5) ustalanie odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa jako zajęte pod drogi publiczne,

6) przygotowywanie dokumentacji w sprawach o zasiedzenie własności nieruchomości albo o nabycie spadku,

7) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,

8) regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem,

9) obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w zakresie prowadzonych spraw,

10) prowadzenie spraw w zakresie mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego,

11) regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych,

12) przekształcanie użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

13) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych,

14) prowadzenie rejestru umów notarialnych w zakresie prowadzonych spraw,

15) występowanie przed biurami notarialnymi przy zawieraniu umów w imieniu gminy oraz koordynowanie ich zawierania, w zakresie prowadzonych spraw.

Zadania realizowane przez Zespół ds. opłat za wieczyste użytkowanie:

1) aktualizacja opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,

2) prowadzenie ewidencji analitycznej i windykacji opłat rocznych.