DTŚ odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera

20.12.2007

WE.Sl.7624-R-32/2007                                                             
Nr   32-5/2007
Zabrze, 2007-12-14

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze  zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa – Część „Zachód”, odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera”, polegającego na:
  budowie ulicy Nowa Rymera po śladzie istniejącej ulicy Rymera, od skrzyżowania z ul. Wolności do załamania osi ul. Rymera, a następnie nową lokalizacją  po istniejącym terenie,
–   przebudowie ulicy Rymera,
–   budowie łącznic wjazdowych i zjazdowych do trasy DTŚ,
   budowie oraz przebudowie infrastruktury technicznej, przebudowie potoku Guido. 
           Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani inż. I. Purzyc, dyrektora biura firmy EUROMOSTY,  ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 Wrocław, pełnomocnika Drogowej Trasy  Średnicowej  S.A., ul. Mieszka I  nr  10,  40-877 Katowice, z dnia 14 czerwca 2007r. 
         Na podstawie art. 53 ustawy POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art.31 ustawy POŚ przysługuje każdemu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję, iż dane o: 
wniosku,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w godzinach pracy urzędu.               
Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do 09.01.2008 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego  w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul.Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy  ul. Wolności 286
– na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl
– na   stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                 ZABRZE 
       mgr  Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii