Grudniowa sesja Rady Miejskiej

14.12.2007

W najbliższy poniedziałek, 17 grudnia, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Jej program przewiduje m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2007,

– uchylenia Uchwały Nr IX/101/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21.05.2007 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze na 2007 rok, 

– budżetu miasta Zabrze na rok 2008,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I  kategorii zaszeregowania i wartości punktu dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

– zmiany uchwały Nr XXXVIII/441/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wskazania oświatowych jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych i ustalenia źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze,

– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,

– wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”,

– wydania opinii do „Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”,

– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Zabrze oraz dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez organy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych.