Rozpoczęcie prac w Biskupicach i Makoszowach

13.12.2007

W związku z realizacją projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – dzielnice Biskupice i Makoszowy" informujemy, że Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. przystępuje do budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na ulicy Kordeckiego, Mańdy i Niedoby.

Niewielka szerokość jezdni oraz trasa budowanych rurociągów uniemożliwia częściowe zajęcie jezdni. Z tego też powodu zachodzi konieczność całkowitego wyłączenia odcinków ulicy z ruchu. Dla zapewnienia dojazdu do posesji  prace będą wykonywane krótkimi odcinkami. W celu utrzymania ruchu pieszych nad wykopami związanymi z wykonaniem przyłączy zostaną ułożone kładki dla pieszych. Po ustąpieniu roztopów wiosennych wykonawca przystąpi do remontu ulicy.