Zakład produkcji granulatów i kruszyw – ul. Makoszowska 6

12.12.2007

WE.SL.7624-R-24/2007                        
Nr   24-13/2007
Zabrze, 2007-11-30

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji (sygn.: WE.SL.7624-R-24/2007; Nr 24-12/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „Zakład produkcji granulatów i kruszyw,  w którym będą poddane odzyskowi odpady inne niż niebezpieczne, z grup: 01, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20”.  Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na parceli  nr  1915/96  przy ul. Makoszowskiej 6 w Zabrzu.

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy  ul. Wolności 286;
– na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl)
– na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

z up. PREZYDENTA MIASTA
             
ZABRZE
        
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii