Budowa stacji napełniania zbiorników samochodowych gazem płynnym w Zabrzu przy ulicy Gdańskiej 20

12.12.2007

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, 2007-12-10

WE.AW.7624-R-41/2007
Nr 41-7.1/2007         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)

z a w i a d a m i a m   strony

że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn.:
budowa stacji napełniania zbiorników samochodowych gazem płynnym (propan-butan) zlokalizowanej na terenie istniejącej stacji paliw BP w Zabrzu przy ulicy Gdańskiej 20 (działki nr: 5470/29 i 5465/29), została wydana decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (o sygn.: WE.AW.7624-R-41/2007; Nr 41-7/2007) o umorzeniu postępowania w w/w sprawie.

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do 14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).

z up. PREZYDENTA MIASTA
            ZABRZE
    mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii