Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT-24982 Zabrze Roosevelta – ul.Roosevelta 47

12.12.2007

Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, 2007-12-07

WE.7624-R-43/2007              
Nr   43-6/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze  zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel S.A. Nr „BT – 24982 Zabrze Roosevelta” w Zabrzu,  przy ul. Roosevelta 47 (dz. nr 4891/43),
na wniosek Pana Józefa Mamczarskiego reprezentującego firmę „P – Constructor” Usługi Projektowo-Budowlane z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 94, działającego z upoważnienia Inwestora tj.:
Polkomtel S.A.                                              
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Na podstawie art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, (tj. do dnia 07.01.2008r.), które można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję, iż dane o:
wniosku Polkomtel S.A.,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko,
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy  ul. Wolności 286;
na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl)
oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
          mgr  Antoni Soroka
  Naczelnik Wydziału Ekologii