Regulamin działania Rady Sportu w Zabrzu

30.11.2007

§ 1

1. Radę Sportu w Zabrzu, zwaną w dalszej części „Radą Sportu” powołuje
Prezydenta Miasta.

2. Rada Sportu składa się z 11-17 członków powołanych spośród
przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez powyższe organizacje, oraz
osoby rekomendowane do Rady Sportu przez Prezydenta.

3. Kandydatów na członków Rady Sportu zgłaszają organizacje i instytucje, o których mowa w pkt. 2.

4. W skład członków Rady Sportu wchodzą wybrani w głosowaniu jawnym lub
tajnym zgłoszeni kandydaci przez powyższe organizacje oraz osoby rekomendowane
do Rady Sportu przez Prezydenta.

5. Prezydent wybiera Przewodniczącego Rady Sportu, zatwierdza jej
członków, natomiast wyboru dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza dokona
Rada Sportu na pierwszym posiedzeniu

6. Prezydent zatwierdza skład Rady Sportu i ma prawo powołania i
odwołania członków Rady Sportu w trakcie trwania jej kadencji.

7. Rada Spotu w uzasadnionych przypadkach, przy co najmniej 10 głosach
za, ma prawo wnioskować do Prezydenta o odwołanie ze swojego grona członka Rady
Sportu.

 

§ 2

1. Członkowie Rady Sportu powoływani są na 3 letnią kadencję

2. Członkowie Rady Sportu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej
pracach.

3. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

4. Do zadań przewodniczącego Rady Sportu należy:

 • opracowanie planu działania na okres kadencji z podziałem na kolejne lata
 • dokonanie podziału zadań pomiędzy członków Rady Sportu
 • zwołanie i prowadzenie
  posiedzeń Rady Sportu
 • zaproszenie na posiedzenie Rady Sportu ekspertów w danej dziedzinie
  lub przedstawicieli poszczególnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń itp.
 • reprezentowanie Rady Sportu na zewnątrz.

5. Do zadań Zastępców Przewodniczącego Rady Sportu należy:

 • zwołanie i przeprowadzenie posiedzeń Rady Sportu z upoważnienia
  Przewodniczącego Rady Sportu w razie jego nieobecności

6. Do zadań Sekretarza Rady Sportu należy:

 • przygotowanie harmonogramu posiedzeń na podstawie przyjętego rocznego
  planu pracy
 • organizacja i przygotowanie posiedzeń
 • protokołowanie posiedzeń
 • prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji.

7. Obsługę kancelaryjna Rady Sportu zapewnia Urząd Miasta Zabrza.

 § 3

1. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub z jego
upoważnienia jeden z zastępców przewodniczącego.

2. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenia Rady
Sportu na wniosek Prezydenta Miasta lub na wniosek co najmniej 10 członków Rady
Sportu z przyczyn szczególnie uzasadnionych.

3. Posiedzenie Rady Sportu odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

4. Pisemne zawiadomienie  o
zwołaniu posiedzenia doręczone powinno być wszystkim członkom Rady Sportu na co
najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 5 członków rady
Sportu w posiedzeniu mogą
uczestniczyć inne zaproszone osoby jako głos doradczy.

 

 § 4

 1. Posiedzenie Rady Sportu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 9 członków w tym
przewodniczący lub jeden z jego zastępców.

2. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie
jego nie obecności jeden z jego zastępców.

3. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętymi na początku posiedzenia
porządkiem obrad.

4. Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności przynajmniej 9 członków w przypadku równości rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.

 

 § 5

1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący obrad i sekretarz.

2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób
uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie uchwały.

3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący przekazuje w terminie do
14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta.

§ 6

1. Do zadań Rady Sportu należy:

 • współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami,
  inicjatywami na rzecz kultury fizycznej i sportu w celu wypracowania nowych
  form i metod rozwoju środowiska sportowego w naszym mieście.
 • Tworzenie długoterminowych i krótkoterminowych programów rozwoju
  sportu
 • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i
  sportu.
 • Inicjowanie programu utworzenia i rozbudowy bazy sportowej
 • Inicjowane strategii rozwoju w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • Opracowanie projektu uchwały dotyczącej rozwoju sportu.

   § 7

1. Wygaśniecie członkostwa w Radzie Sportu może nastąpić w wyniku:

 • upływu kadencji Rady Sportu
 • odwołanie ze składu Rady Sportu przez Prezydenta Miasta
 • po pozytywnym uwzglądnieniu przez Prezydenta Miasta wniosku Rady
  Sportu o odwołanie ze składu jej członka
 • pisemnego złożenia rezygnacji z udziału w pracach Rady Sportu

§ 8

Regulamin Rady Sportu wchodzi w życie z dniem przyjęcia

Prezydent Miasta