Skup złomu i surowców wtórnych przy ul. Lompy 60  Skarbnika 1.

29.11.2007

Zabrze, 2007-11-26

WE.SL.7624-R-16/2007
Nr  16-9/2007         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902  ze zm.)

z a w i a d a m i a m   strony

że w dniu 26 listopada 2007 roku Prezydent Miasta Zabrze wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: skup złomu i surowców wtórnych (w szczególności metali kolorowych: miedź, mosiądz, aluminium, brąz, stal oraz szkło i papier)  w Zabrzu przy ul. Lompy 60 – Skarbnika 1, na działce nr 1084/35   (sygn.: WE.SL.7624-R-16/2007;  Nr 16-8/2007). 

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do
14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (tj. do dnia 31.12.2007r.).

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul.Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

z up. PREZYDENTA MIASTA

               ZABRZE 
         
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii