Obwieszczenie dla stron w sprawie "budowy myjni bezdotykowej …w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 20"

27.11.2007

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, 2007-11-27

WE.7624-R-25/2007
Nr  25-7.1/2007         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902  ze zm.)

z a w i a d a m i a m   strony

że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn.:
budowa myjni bezdotykowej, budowanej z podziemnym zbiornikiem oleju opałowego oraz niezbędną infrastrukturę techniczną na terenie istniejącej stacji paliw BP Polska, zlokalizowanej na działce nr 5464/29 w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 20, została  wydana decyzja Prezydenta Miasta Zabrze  (o sygnaturze WE.7624-R-25/2007; Nr 25-6/2007) o umorzeniu postępowania w w/w sprawie.

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do 14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (tj. do 10.12.2007r.).

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).

z up. PREZYDENTA MIASTA
           
ZABRZE
   
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii