Sesja Rady Miejskiej

19.11.2007

Dziś, 19 listopada, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej trakcie radni dyskutować będą m.in. nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,

– zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,

– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,

– opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,

– zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zabrze,

– inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,

– określenia liczby nowych licencji w Zabrzu na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008,

– osiedlenia w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego  Z.S.R.R.

– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Zabrzu,

– zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego  w Zabrzu,

– uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Zabrze na lata 2007-2012,

– wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, których uczniowie szkół prowadzonych przez te jednostki uczestniczą w zajęciach pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu, dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania w Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,

– zorganizowania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w porozumieniu z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim nauki religii w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu, przy ul. Wajdy 7,

– oddelegowania dwóch Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu w skład komisji bezpieczeństwa i porządku miasta Zabrze,

– wskazania Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do Społecznej Rady Programowej przy Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

– wprowadzenia na obszarze Miasta Zabrze zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych torebek foliowych,

– skargi Pana Stanisława Trzcielińskiego zamieszkałego w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

– skargi Pani Ewy Fiałkowskiej  zamieszkałej w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze.