Prace społecznie użyteczne

13.11.2007

Gmina Zabrze, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” – komponent II Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, otrzymała dotację w wysokości 100 tys. zł.

Dotacja w kwocie 80 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów budowlanych i narzędzi, a pozostałe 20 tys. zł będzie przekazane na zorganizowanie kursu ogólnobudowlanego.

Zabrzański projekt zakłada przeszkolenie grupy 27 osób wytypowanych przez organizacje pozarządowe, w tym osoby bezdomne. W planie przewidziany jest zakup materiałów i drobnego sprzętu w celu przeprowadzenia remontu domu dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Kochanowskiego 26 oraz Domu „POKORA” przy ul. Pawliczka16, przeznaczonego na udzielanie całodobowego schronienia osobom bezdomnym. Remont tych obiektów zostanie wykonany przez osoby, które ukończą kurs ogólnobudowlany.

Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Program realizowany będzie od listopada 2007 r. do grudnia 2008 r.