Zwolnienie od podatku od nieruchomości

19.10.2007

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców to rozwiązanie dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.

11 października 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod numerem 172 poz. 3227 ukazała się Uchwała Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Zabrze, która wchodzi w życie w dniu 26 października 2007 roku.

Zgodnie z wyżej powołaną uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez małych lub średnich przedsiębiorców, którzy realizują nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. Warunki, które muszą być spełnione do otrzymania pomocy określone są w Uchwale Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 969).

1.      Co powinien zrobić przedsiębiorca aby skorzystać z zwolnienia?

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamiarze korzystania z pomocy wraz z oświadczeniem, w którym zobowiązuje się do utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez co najmniej 3 lata od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona, i/ lub zobowiązanie się do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego co najmniej przez okres 3 lat od dnia ich utworzenia. Zobowiązuje się ponadto do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych, w przypadku pomocy na nową inwestycję.

W/w dokumenty stanowią załączniki do uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.um.zabrze.pl, w rubryce: Gospodarka, w dziale: Dla Przedsiębiorców lub www.zabrze.magistrat.pl.

2.      Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać zwolnienie?

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2011 roku lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 3 lat od dnia zakończenia nowej inwestycji.

Jednocześnie konieczne jest zainwestowanie minimalnej kwoty na nową inwestycję:

a.       nie mniej niż 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy,

b.      nie mniej niż 200 tys. zł dla małego przedsiębiorcy,

c.       nie mniej niż 5 mln zł dla średniego przedsiębiorcy.

3.   Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?

Przedsiębiorcy, który na terenie miasta Zabrze zrealizował nową inwestycję przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć 20 % poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorcy, który utworzył na terenie gminy Zabrze nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przysługuje zwolnienie, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć:

a.       dla mikroprzedsiębiorcy – 40% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

b.      dla małego przedsiębiorcy – 30% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

c.       dla średniego przedsiębiorcy – 20% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

4.       Co zaliczamy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą?

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji wskazane
są w § 6 rozporządzenia, natomiast na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w § 7 w/w rozporządzenia.

Dla przykładu, do kosztów związanych z nową inwestycją zalicza się m.in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

5.   Jak długo można korzystać z pomocy?

W przypadku nowej inwestycji maksymalnie przez okres 5 lat po zakończeniu nowej inwestycji, natomiast w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją również przez okres 5 lat po zakończeniu nowej inwestycji.

Kwota zwolnienia nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

6.   Jakie   inwestycje oraz przedsiębiorcy  są wyłączeni z otrzymania zwolnienia?

Inwestycje wielkopowierzchniowe (sklepy o wielkości przekraczającej 500 m2 powierzchni całkowitej) i na wspieranie inwestycji odtworzeniowej oraz przedsiębiorcy, którzy:

a.       zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze.

b.      przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu nie złożyli  wniosku o przyznanie pomocy oraz nie otrzymali potwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zabrze, iż przedsiębiorca kwalifikuje się do pomocy,

c.       znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub z przeznaczeniem na restrukturyzację finansową przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Pomoc nie może być udzielana na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

7.   Jakie okoliczności powodują utratę zwolnienia?

Przedsiębiorca  traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres trzech lat od dnia zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Jednocześnie jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Zabrze o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.