Budowa obiektu medyczno-administracyjnego-ul.M.Curie-Skłodowskiej, Jagiellońskiej i Dąbrowskiego

17.10.2007

WE.7624-R-52/2005                                              Zabrze, 2007-10-15
Nr   52-11/2007

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.10.2007r. wydana została przez Prezydenta Miasta Zabrze decyzja w sprawie zmiany wydanej w dniu 15.02.2006 r.  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie obiektu medyczno-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu  i obiektami pomocniczymi przy  ul. M. Curie-Skłodowskiej, Jagiellońskiej i Dąbrowskiego w Zabrzu.

Konieczność zmiany decyzji środowiskowej spowodowana jest decyzją Inwestora, tj. Śląskiego Centrum Chorób Serca o zmianie źródła zasilania w ciepło realizowanego obiektu medyczno-administracyjnego. Obecnie Inwestor planuje zlokalizowanie w części technicznej szpitala, kompaktowego wymiennika ciepła, zasilanego z sieci miejskiej oraz jako zasilanie rezerwowe, nowoczesnych, niskotemperaturowych kotłów (dwa kotły na olej opałowy).    

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i załącznikiem – charakterystyką przedsięwzięcia –  oraz ewentualnego wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze, w terminie do 14 dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211).  Z aktami sprawy można zapoznawać się w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

–  Termin publicznego obwieszczenia: od 17.10.2007 r do 31.10.2007 r.
–  Termin odwołania od decyzji: do 15.11.2007 r.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii