Sesja Rady Miejskiej

12.10.2007

W najbliższy poniedziałek, 15 października, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie znajdzie się m.in. dyskusja nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do złożenia wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej nr C(2004)5485 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany budżetu  budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,

– zmiany uchwały Nr XIV/163/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.02.2007 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2007 budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”,

– zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 20.529.451 zł stanowiącej równowartość 5.276.370 Euro ,

– zmiany Uchwały Nr XIV/167/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrzu”,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu,

– utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Zabrze i wniesienia wkładu pieniężnego na jej kapitał podstawowy,

– uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 2008 r.,

– podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– przyjęcia programu współpracy z jednostkami systemu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Zabrze w latach 2008 – 2013,

– zapewnienia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na realizację projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”,

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów centrum Zabrza – obszar B,

– wyrażenia zgody  na  oznakowanie ambulansów  pogotowia Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej firma Transportu Sanitarnego „Eskulap” Wyjazdowa Pomoc Medyczna  ul. Heweliusza 13, 41  – 818  Zabrze  Herbem Miasta  Zabrze,

– powołania Komisji Rady Miejskiej w Zabrzu ds. przygotowania zasad funkcjonowania Rad Dzielnic i Osiedli,

– skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany granic jednostek pomocniczych: Dzielnica Biskupice i Dzielnica Centrum Północ,

– zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie uchwalenia nowego Statutu Miasta,

– utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania jej statutu,

– wskazania terminu wyborów do pierwszej Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze oraz powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zabrzu.