Zaplanuj Swoją Przyszłość

11.10.2007

„Zaplanuj Swoją Przyszłość. Innowacja i infrastruktura społeczna dla edukacji finansowej osób o niskich dochodach” – to program zainicjowany przez Centrum Mikrofinansowe (MFC) na Europę Wschodnią i Azję Centralną,a który jest również współorganizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji i Fundację Komunikacji Społecznej. Jedną z pierwszych inicjatyw programu na skalę ogólnopolską jest projekt finansowany przez Fundację Levi Strauss’a.  

Jego zadaniem jest stworzenie sieci lokalnych punktów doradztwa finansowego (lPDF). Tworzyć je mają liderzy lokalnych społeczności oraz organizacje działające na poziomie lokalnym.W efekcie ich pracy powstaną lokalne grupy działania (LGD). Rolą lPDF będzie podnoszenie poziomu kompetencji finansowych osób ubogich oraz wypracowanie takich mechanizmów, które pozwolą na ich funkcjonowanie po zakończeniu bezpośredniej współpracy z organizatorami programu.

Projekt jest adresowany głównie do organizacji i stowarzyszeń, które prowadzą programy społeczne dla grup osób ubogich lub wykluczonych i szukają sposobów aktywizacji lub uczenia zaradności i przedsiębiorczości osób należących do tych grup. Udział w programie „Zaplanuj swoją przyszłość” to więc nie tylko osiąganie celów społecznych, ale także edukacja organizacji, które do neigo przystępują. Organizatorzy zapraszają do współuczestnictwa w projekcie lokalne organizacje, które będą wybrane w drodze konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział:

1. Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju, lokalne grupy działania i partnerstwa na rzecz rozwoju, centra aktywności lokalnej, centra integracji społecznej, gminne centra informacji, jednostki samorządu lokalnego i administracji publicznej (m.in. ośrodki pomocy społecznej i urzędy pracy) czy też instytucje finansowe o charakterze społecznym (np. Banki Spółdzielcze).

2. Organizacje działające lokalnie lub regionalnie, w następujących województwach: małopolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w programie można uzyskać pod numerem telefonu 0 791 277 002.