Razem bezpieczniej

28.09.2007

Rada Miejska w Zabrzu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007/2008".

Działanie te skorelowane są z Rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, który został wprowadzony w życie przez Radę Ministrów uchwałą nr 218, z dnia 18 grudnia 2006 r. Filarami programu będzie wspólne działanie administracji rządowej, samorządu i organizacji społecznych. Współdziałanie to musi stać się wyrazem świadomości i pełnej odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych podmiotów. Zadania będą realizować grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz specjalistów zaproszonych do współpracy.

Zostały określone 4 główne obszary działań: ograniczenie zagrożeń w miejscach publicznych, ograniczenie zagrożeń w ruchu drogowym, ograniczenie dewastacji i kradzieży mienia komunalnego oraz ograniczenie szczególnie trudnych zjawisk patologii społecznej.

W związku z koniecznością sprawnego funkcjonowania w obrębie tych 4 obszarów, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze, powołała Koordynatora Programu „Razem Bezpieczniej” – Dariusza Krawczyka, naczelnika Wydziału Kontaktów Społecznych. Jego zadaniem jest pilotowanie prac w zakresie ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym (działania prowadzone przez Wydział Infrastruktury Komunalnej), ograniczania zagrożeń w miejscach publicznych oraz ograniczanie dewastacji i kradzieży mienia komunalnego (działania prowadzone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) oraz ograniczanie szczególnie trudnych zjawisk patologii społecznej (działania prowadzone przez Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza). Program ten oddaje w pełni charakter pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego.