Zabrze przestrzenią rozwoju

Zakład produkcji granulatów i kruszyw – ul. Makoszowska 6

25.09.2007

WE.SL.7624-R-24/2007                                         Zabrze, 2007-09-25
Nr  24-10/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 31 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze  zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez: Polsko-Węgierską Górniczą Spółkę Akcyjną „HALDEX”, Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Zakład produkcji granulatów i kruszyw”, w którym będą poddane odzyskowi odpady inne niż niebezpieczne, z grup: 01, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20,  przedsięwzięcie zlokalizowane na parceli nr  1915/96  przy ul. Makoszowskiej 6 w Zabrzu.
(§ 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko -Dz. U. Nr 257, poz. 2573  ze  zm. )

W związku ze złożeniem przez Inwestora „Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko”, rozpoczęto procedurę postępowania z udziałem społeczeństwa. Wobec powyższego, zgodnie z art. 31 ustawy POŚ, każdy ma prawo składania uwag i wniosków       w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do 16.10.2007 roku

Z dokumentacją dot. przedmiotowej sprawy można zapoznać się w:
– Wydziale Ekologii – Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286  (pok. 211), w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr  Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii