Zakończenie remontu drogi

20.09.2007

Prace związane z modernizacją Drogi
Krajowej nr 4 (88) w Zabrzu, realizowane w ramach projektu SPOT/2.2/50/04 „Usprawnienie
połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze” zmierzają ku końcowi.

Na przełomie maja i czerwca w
trakcie zamknięcia III etapu robót na ciągu głównym DK 88 rozebrany został
obiekt mostowy leżący w ciągu ul. Ogrodowej. Przęsło mostu zostało zdemontowane
przy użyciu żurawia na podwoziu samochodowym, natomiast ceglane filary zostały
rozebrane mechanicznie. Pozostały przyczółek po stronie nitki relacji Bytom –
Gliwice został rozebrany w trakcie zamknięcia IV etapu ciągu głównego DK 88.

Od początku roku 2007 do końca
połowy czerwca 2007 r. trwały prace przy zjeździe przy ul. Ziemskiej, w Zabrzu-Biskupicach oraz na ciągu głównym DK 4 (88). Na zjeździe
zakończono budowę nasypu pod pas włączenia zjazdu oraz wykonano wykop pod
warstwy konstrukcji nawierzchni pasa wyłączenia. Wykonano warstwy konstrukcyjne
jezdni, nawierzchnie bitumiczne, odwodnienie powierzchniowe, oznakowanie
poziome i pionowe oraz humusowanie skarp połączone z nasadzeniem zieleni.
Zamontowano bariery drogowe oraz ustawiono słupy oświetlenia ulicznego, które
wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Zmodernizowany zjazd
został oddany do użytku 2 sierpnia 2007 r.

Odcinek Drogi Krajowej objęty
Kontraktem został podzielony na IV etapy (odcinki ok. 2 km). Na czas zamknięcia
jednego etapu ruch prowadzony był po sąsiedniej nitce jezdni. W okresie pierwszego półrocza prowadzono roboty na pierwszych trzech etapach. W
trakcie tych zamknięć Wykonawca przeprowadził frezowanie istniejącej
nawierzchni, ustawił ponownie krawężniki drogowe oraz na zakończenie ułożył
nowe warstwy bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie. Na ponownie oddanych do
użytku odcinkach wykonano tymczasowe oznakowanie poziome. Pod koniec czerwca
Wykonawca rozpoczął roboty na IV etapie. Warstwa ścieralna na całym odcinku
ciągu głównego została zakończona we wrześniu br. Wykonano również docelowe
oznakowanie poziome i pionowe.

Ponadto zamontowano dwie stacje
pogodowe: jedną przy zjeździe na ul. Mikulczycką oraz przy zjeździe na ul.
Hagera. Zamontowano na odpowiednich
wysokościach bariery energochłonne oraz zdemontowane wcześniej separatory ruchu.

Zakończenie wszystkich robót oraz oddanie
zmodernizowanego odcinka drogi do ruchu planowane jest po 20 września.

Termin zakończenia realizacji projektu nastąpi z dniem jego
finansowego rozliczenia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Hagera 

Więcej zdjęć w "Zabrzańskiej galerii"