Sesja Rady Miejskiej

20.09.2007

W Urzędzie Miejskim odbyła się XIII sesja RM, podczas której radni przyjęli 24 projekty uchwał.

Tuż przed rozpoczęciem dyskusji nad projektami, relację z prac sejmu RP złożył poseł Tadeusz Wita.

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, w sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym mówiła m.in. o realizacji zgodnie z planem budżetu miasta, przebiegu prac remontowych w Domu Muzyki i Tańca oraz o przejęciu przez miasto w sierpniu majątku zabytkowej kopalni Guido. W sprawozdaniu poruszono także kwestie dotyczące rozwijającej się współpracy z miastami partnerskimi.

Podczas sesji radni głosowali m.in. za przyjęciem projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007. Ponadto przyjęte zostały następujące projekty uchwał: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Pomocy Rodzinie i Dziecku na rzecz integracji społecznej; w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze. Aprobatę radnych uzyskał także projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy między miastem Zabrze a miastem Zahle w Republice Libańskiej oraz projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Dużo uwagi radni poświęcili projektowi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta. Podczas sesji przyjęto również projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawicieli RM w Zabrzu do Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W skład zespołu weszli: Justyna Żak- Magda, Sławomir Pelec, Krzysztof Partuś, Krystian Romanowski, Przemysław Juroszek, Maria Krybus, Rafał Marek oraz Rafał Kruczkowski. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych.

W trakcie sesji radni zgłosili szereg zapytań. Pytali m.in. o  postęp w sprawie mieszkań pohutniczych, uregulowanie własności gruntowych w mieście, a także o plany wobec kaplicy ewangelickiej. Poruszona została również kwestia działalności Rad Dzielnic oraz znalezienie sposobów na zwiększenie ich aktywności w mieście.