Stacja bazowa PTC Era Zabrze_50163_Wyzwolenia-ul. Roosevelta 120 (dz. nr 5102/140)

13.09.2007

PREZYDENT MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  11.09.2007r.

WE.7624-R/76/2006                                                                        
Nr   76-11.1/2007

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 11.09.2007r. zostało wydane Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14.08.2007r. (sygn.: WE.7624-R/76/2006, Nr  76-10/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowa stacji bazowej PTC Era oznaczonej symbolem „Zabrze_50163_Wyzwolenia”, zlokalizowanej na dachu budynku biurowego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 120  (dz. nr 5102/140).

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 7-stu dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 26.09.2007r.).

Z w/w Postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
           ZABRZE
    mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii