Węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera

11.09.2007

WE.SL.7624-R-32/2007                                     Zabrze, 10.09.2007 r. 
Nr  32-4/2007

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w trybie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 06.09.2007r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Zabrze  postanowienie, w którym zobowiązano Inwestora.:

Drogową Trasę Średnicową  S.A.
ul. Mieszka I  nr  10
40-877 Katowice

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Drogowa Trasa Średnicowa – Część „Zachód”, odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera”, polegającego na :
– budowie ulicy Nowa Rymera po śladzie istniejącej ulicy Rymera, od  skrzyżowania z ul. Wolności do załamania osi ul. Rymera, a następnie nową lokalizacją po istniejącym terenie,
–   przebudowie ulicy Rymera,
–   budowie łącznic wjazdowych i zjazdowych do trasy DTŚ,
– budowie oraz przebudowie infrastruktury technicznej, przebudowie potoku Guido

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miasta Zabrze, w dzielnicy Zaborze, od strony południowej  graniczy z wałem po nieistniejącej linii kolejowej, od strony północnej ograniczona jest terenami przylegającymi do ul. Wolności, od strony wschodniej ograniczeniem są tereny za nasypem po nieistniejącej linii kolejowej, od strony zachodniej graniczy z istniejącą ul. Rymera.

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz ewentualnego wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze, w terminie do 7 dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia: 02.10.2007 r.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii