Zabrze przestrzenią rozwoju

Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej-stacja bazowa, ul. Zaolziańska 19

13.08.2007

WE.7624-R-73/2006                                           Zabrze, 10.08.2006 r.
Nr  73-12/2007                                   

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r. z późn. zmianami), w trybie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zmianami) zawiadamia się strony biorące udział w postępowaniu, że w dniu 10.08.2007 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0046_D na istniejącym budynku przy ul. Zaolziańskiej 19 w Zabrzu, na działce nr 1060/36.

W związku z powyższym, zawiadamia się strony postępowania, że mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz ewentualnego wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 14 dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, tj.  do dnia 12.09.2007 r.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

  

z up. PREZYDENTA MIASTA
               ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii