Montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej GZB0063_A na wieży kościoła przy ul.Wolności 189

01.08.2007

WE.7624-R-66/2006                                            Zabrze, 24.07.2007 r.
Nr   66-10/2007                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej GZB0063_A, projektowanej na wieży kościoła św. Andrzeja przy ul. Wolności 189 w Zabrzu, na działce nr 183/57.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
               
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii