Rozbudowa stacji bazowej tel. kom. ERA BTS nr 50124 08 przy ul. Banachiewicza 14-16 w Zabrzu.

30.07.2007

PREZYDENT MIASTA
       ZABRZE
województwo śląskie

WE.7624-R-10/2007
Nr 10-4/2007
Zabrze, dnia 27.07.2007r.

                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 31 i art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129,  poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:

Panią Sylwię Brodawka reprezentującą firmę Infra-Tel z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 14, pełnomocnika Inwestora
PTC Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA BTS nr 50124 08 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Banachiewicza 14-16 w Zabrzu (dz. nr 1432/52, 1433/52).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja  w/w sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pokój nr 211). Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, pok. 211.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii