Instalacja linii radiowej na IV Szybie KWK Sośnica Makoszowy przy ul. Makoszowskiej 24

16.07.2007

Zabrze, dnia 13.07.2007r.                    

WE.7624-R-23/2007  
Nr 23-4/2007

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Panią Ewelinę Sadowska-Mazur reprezentującą firmę – PHU Audio Biel z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiska 5/7, działającej z upoważnienia Inwestora:
Kompania Węglowa S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
   
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

instalacja linii radiowej na IV Szybie KWK „Sośnica – Makoszowy” Ruch Makoszowy, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu (dz. nr 1880/131).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, pok. 211.

                                                                                                          Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                      
mgr inż. Bożena Kołodziej
                                                                                          
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii