Budowa Zakładu Produkcji Mieszanek i Granulatów z PCW na terenie B.U.G Gazobudowa-ul. Pawliczka 22a

12.07.2007

WE.SL.7624-R-4/2007                                        Zabrze, 10.07.2007 r.
Nr  4-6/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 31 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r. z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez:

Inwestora:
ORIANEX  Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 22 A
41-800 Zabrze

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
budowie Zakładu Produkcji Mieszanek i Granulatów z PCW wraz z budową obiektów towarzyszących, planowanego na terenie Zakładu B.U.G Gazobudowa w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22 A, na działce nr 4921/87.  

W związku ze złożeniem przez Inwestora „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali montażu zlokalizowanej na terenie B.U.G. GAZOBUDOWA – na zakład produkcji mieszanek i granulatów na bazie PCW wraz z budową obiektów towarzyszących.”, rozpoczęto procedurę postępowania z udziałem społeczeństwa. Wobec powyższego, każdy ma prawo do zapoznania się z treścią wniosku i Raportem oraz składania uwag i wniosków odnośnie planowanej inwestycji, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją dot. przedmiotowej sprawy można zapoznać się w:
– Wydziale Ekologii – Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286 (pok. 211)

Uwagi i wnioski można składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie pisemnej pod adresem:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ekologii
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii