Wydział Księgowości Urzędu

06.07.2007

Naczelnik: Edyta Zelosko

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 126
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-33-06
e-mail: sekretariat_ksu@um.zabrze.pl
 

Zadania realizowane przez Referat Księgowości Jednostki Budżetowej Urzędu:
1) obsługa finansowo-księgowa Urzędu,
2) ewidencja finansowo-księgowa wydatków Urzędu, w tym realizacja wydatków administracyjnych,
3) ewidencja finansowo-księgowa w zakresie dochodów własnych Miasta i Skarbu Państwa oraz ich uzgadnianie z wydziałami merytorycznymi prowadzącymi analitykę i windykację wpływów budżetowych,
4) ewidencja finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym,
5) ewidencja finansowo-księgowa Funduszy Celowych: Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
6) ewidencja finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu,
7) ewidencja finansowo-księgowa pozostałych kont oraz funduszy unijnych,
8) ewidencja finansowo-księgowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
9) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
10) prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników Urzędu,
11) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
12) prowadzenie windykacji mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską,

Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział:
1) sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów księgowych, stanowiących podstawę dla dokonania wydatków i zwrotów z dochodów dotyczących Gminy i Skarbu Państwa,
2) dokonywanie przelewów z rachunków bankowych Urzędu,
3) rozliczanie Urzędu z tytułu podatku od towarów i usług, na podstawie dokumentów VAT, obsłużonych przez wydziały merytoryczne, w Urzędzie Skarbowym.