Sesja Rady Miejskiej

05.07.2007

Przy jedenastu głosach „za” i dwunastu „przeciw” w trakcie sesji radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012. Dyskusję radnych wywołała jedna z zawartych w dokumencie propozycji, zakładająca wykup przez gminę byłych mieszkań Huty Zabrze. W poniedziałek również Rada Miejska, na wniosek Kapituły, nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze Heinzowi Toboli – urodzonemu w Zabrzu artyście plastykowi, który od lat promuje nasze miasto w znaczących europejskich ośrodkach.

Ponadto w trakcie sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,

– podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej: „STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU”,

– udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2007 na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

– skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,

– aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 276 ze stowarzyszeniem „Obywatelski Ruch Bezrobotnych w Zabrzu”,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Zabrzu,

– zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Zabrzu.

W trakcie sesji, na wniosek Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, przedstawiono również Apel do Prezydenta Miasta Zabrze o przyjęcie do realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego SPZOZ Szpitala Rejonowego w Zabrzu na lata 2007 – 2012.