Zabrze przestrzenią rozwoju

Instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB 0181 przy ul. Krakowskiej

04.07.2007

WE.7624-R-94/2006                                           Zabrze, 28.06.2007 r.
Nr  94-9/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB 0181 na istniejącym budynku przy ul. Krakowskiej w Zabrzu, na działce  nr 704/31.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
            
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii