Forum zarządców

26.06.2007

Z udziałem gości z całego kraju odbyło się w Zabrzu sympozjum zarządców nieruchomości pod hasłem „Funkcje właścicielskie gminy”. Patronat nad przedsięwzięciem przyjęła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie współdziałania. Chcemy na zabrzański grunt przenieść nowoczesne metody zarządzania nieruchomościami  – stwierdził Janusz Krisz z Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu.

Uwagę gości skupiło m.in. wystąpienie Aleksandry Kurzyk, prezydenta Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, która przedstawiła stan prac legislacyjnych nad najważniejszymi dla zarządców ustawami. W trakcie obrad omówiono ponadto rozwiązania stosowane w budownictwie społecznym, techniczne aspekty utrzymania nieruchomości wynikające z prawa budowlanego, a także propozycje interpretacji przepisów o finansach publicznych.