Budowa stacji bazowej PTC ERA nr 50928 przy ul. Olchowej 2 w Zabrzu (dz. nr 1912/65)

26.06.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 25.06.2007r.

WE.7624-R-30/2007  
Nr 30-4/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Pana Daniela Szelągiewicza reprezentującą firmę – CH2M HILL Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, pełnomocnika Inwestora
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
budowa stacji bazowej PTC ERA nr 50928 na istniejącym budynku położonym przy ul. Olchowej 2 w Zabrzu (dz. nr 1912/65)

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii