Rozbudowa stacji bazowej Era GSM Nr 50442 Zabrze Rokitnica – ul. Kosmowskiej 43

21.06.2007

WE.7624-R-96/2006                                             Zabrze, 18.06.2007 r.
Nr  96-7/2007         

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej  Era GSM Nr 50442 Zabrze Rokitnica, zlokalizowanej przy ul. Kosmowskiej 43 w Zabrzu, na działce nr 3867/65. 

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr  inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii