Obwieszczenie dot.:Rozbudowy stacji bazowej PTC ERA nr 50162 Zabrze Centrum II -ul. Klonowej 1

21.06.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  18.06.2007r.

WE.7624-R/ 47/2006                                                                      
Nr  47-10.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

rozbudowa stacji bazowej PTC ERA nr 50162 Zabrze Centrum II, zlokalizowanej na budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Klonowej 1 (dz. nr 3711/122).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
   mgr inż. Bożena Kołodziej
 p. o. Naczelnik Wydziału Ekologii