Sesja Rady Miejskiej

12.06.2007

W najbliższy poniedziałek, 18 czerwca, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Program sesji przewiduje m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze do produkcji flag, proporczyków i innych gadżetów przez Panią Urszulę Mohylewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Krawiecki „URSZULA”, ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze,

– powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Rejonowym w Zabrzu,

– skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany granic jednostek pomocniczych: Dzielnica Biskupice i Dzielnica Centrum Północ,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zmiany Uchwały Nr LVIII/727/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.09.2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 15,

– zmiany Uchwały Nr XV/215/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.11.1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Żłobek Miejski w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 32 oraz utworzenia jednostki budżetowej – Żłobek Miejski w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 32,

– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze,  

– określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w Domu Dziecka w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 15,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Miasto Zabrze,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze,  

– podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty,

– wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Zabrze akcji Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna,

– zmiany statutu Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXIV/367/2000,

– zatwierdzenia bilansu zamknięcia likwidacji Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego w likwidacji i skwitowania likwidatora Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego w likwidacji,

– zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z likwidacji Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego w likwidacji,

– likwidacji Zabrzańskiego Informatora Samorządowego z siedzibą w Zabrzu,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG”,

– nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG”.