Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Era GSM Nr 50122 Zabrze Śródmieście – ul.Wolności 197

12.06.2007

WE.7624-R-97/2006                                         Zabrze, 31.05.2007 r.
Nr  97-7/2007                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej  Era GSM Nr 50122 Zabrze Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Wolności 197 w Zabrzu, na działce nr 1562/59.  

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Adam Kurbiel
Zastępca Prezydenta