Ogłoszenie dot.: stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB-0054-C – ul. Chełmońskiego 25

29.05.2007

PREZYDENT MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  29.05.2007r.

WE.7624-R/86/006                                                                          
Nr   86-8.1/2007

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 29.05.2007r. została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (sygn.: WE.7624-R/86/2006, Nr  86-7/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB-0054-C na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Chełmońskiego 25 (dz. nr  3948/61).

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 14-stu dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
            ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii