Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek od km 13+000 do km 15+800

25.05.2007

WE.7624-R-68 /2005                                          Zabrze, 23.05.2007 r.
Nr   68-13/2007

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 23.05.2007 r. wydana została przez Prezydenta Miasta Zabrze decyzja w sprawie zmiany wydanej w dniu 13.11.2006 r. Decyzji nr 34/2005/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.

„Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek od km 13+000 do km 15+800 na terenie miasta Zabrze, na działkach wymienionych w załączniku nr 1 do decyzji.”
w zakresie zmiany Załącznika Nr 1.

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i załącznikiem oraz ewentualnego wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze, w terminie do 14-stu dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro,           pok. 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii