Sesja Rady Miejskiej

23.05.2007

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Prezydenta Miasta. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła m.in. przebieg i efekty misji gospodarczo-kulturalnej do Libanu, zagadnienia współpracy z miastami partnerskimi, propozycje rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Zabrzu. Omówiła także działania, które podejmuje na forum Zarządu Związku Miast Polskich. Zrelacjonowała radnym sprawę remontu w Domu Muzyki i Tańca oraz postępy rozmów na temat przejęcia wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego oraz mieszkań „pohutniczych”. Wśród pozostałych tematów szczególną uwagę słuchaczy zwróciły zagadnienia inwestycyjne, czyli np. pozyskanie ministerialnej akceptacji dla sfinansowania pierwszego etapu budowy ulicy Nowopaderewskiego, ogłaszanie kolejnych przetargów w ramach projektu „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej” bądź rezultaty podjętych starań o pozyskanie dofinansowania zabrzańskich przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.

Radni przyjęli następnie uchwały w sprawach: „Likwidacji publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, przy ul. 1 Maja 12”,  „Likwidacji publicznej szkoły ponadgimnazjalnej I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, przy ul. 1 Maja 12”, „Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr V/41/03 z dnia 20.01.2003 r. w zakresie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej”, „Zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, „Zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007”,  „Zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze na 2007 rok”,  „Zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze na 2007 rok”, „Likwidacji Terenowego Zespołu Usług Projektowych z siedzibą w Zabrzu”. Z porządku obrad wycofano natomiast projekty uchwał w sprawach: „Likwidacji Zabrzańskiego Informatora Samorządowego z siedzibą w Zabrzu”, „Złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr VII/76/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Zabrzu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.” i  „Zmiany statutu Domu Muzyki i Tańca nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXIV/367/2000”.

Radni złożyli także kilka zapytań dotyczących m.in. remontów dróg, zamknięcia dla samochodów placu Teatralnego, parkowania przed Domem Muzyki i Tańca, a także braku reakcji na przejazd samochodów ciężarowych ulicami, gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.