Postęp prac na DK 4 – cd.

22.05.2007

Trwają
prace na ciągu głównym DK 4 (88), a prace na zjeździe przy
ul. Ziemskiej dobiegają już powoli końca.

Na
zjeździe aktualnie kontynuowane są prace bitumiczne. W chwili
obecnej układana jest warstwa ścieralna SMA konstrukcji
nawierzchni. Następnie zostanie wykonane oznakowanie poziome i
pionowe oraz humusowanie skarp połączone z nasadzeniem zieleni. Do
zamontowania pozostały jeszcze bariery drogowe, które wpłyną
korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

Na
ciągu głównym puszczono ruch po warstwie wiążącej
pierwszego remontowanego odcinka. Równocześnie zamknięto
równoległy odcinek o długości 2050 m i aktualnie układane
na nim są warstwy bitumiczne nowej konstrukcji nawierzchni.

W
dniu 24.05.2007 r. zostanie puszczony ruch na aktualnie remontowanym
odcinku i zostanie zamknięty kolejny odcinek drogi. Na przełomie
maja i czerwca rozebrany zostanie również obiekt mostowy
leżący w ciągu ul. Ogrodowej. Przęsło mostu zostanie
zdemontowane przy użyciu żurawia na podwoziu samochodowym natomiast
ceglane filary zostaną poddane rozbiórce przy użyciu
materiałów wybuchowych. Ze względu na technologie
prowadzonych robót będzie istniała potrzeba wyłączenia z
ruchu objętego kontraktem odcinka ciągu głównego DK 4 (88).

Zakończenie robót na modernizowanym odcinku o długości
4,5 km planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku.