Pomoc bezdomnym

22.05.2007

W ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL „Wyprowadzić na prostą” w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyła się konferencja, której celem był przegląd dobrych praktyk wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Przemysław Koperski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Projekt „Wyprowadzić na prostą”, administrowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych, a także zagrożonych bezdomnością poprzez połączenie działań różnych instytucji dla wypracowania nowatorskich metod pomocy tym osobom.

Realizacja przedsięwzięcia opiera się na modelu lokalnej sieci wsparcia bezdomnych i zagrożonych bezdomnością , na który składają się trzy zasadnicze czynniki: pomoc indywidualna, przyjazne i bezpieczne miejsce uzyskiwania wsparcia oraz otoczenie otwarte na współpracę.