Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B – ul. Wolności 149

15.05.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 15.05.2007r.

WE.7624-R 22/2007  
Nr 22-3/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 31 i art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:

Panią Iwonę Warzocha reprezentującą firmę ITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 262/211, pełnomocnika Inwestora
P4 Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B zlokalizowanej na budynku przy ul. Wolności 149 w Zabrzu (dz. nr 1923/28).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja  w/w sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pokój nr 211).

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii