Regionalny Program Operacyjny

07.05.2007

Program regionalny w ramach którego można uzyskać do 60 proc. zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Działania:

     1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
           1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
           1.1.2 Promocja inwestycyjna
           1.1.3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych

     1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
           1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
           1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
           1.2.3 Innowacje w MSP

     1.3 Transfer technologii i innowacji

Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

W ramach poddziałania wspierana  będzie aktywność z zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji pomiędzy 3 – 5 firmami w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej zdefiniowanych podczas prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013:

 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne, biologia i biomedycyna energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł samochodowy.

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a maksymalna wartość dotacji to:

 • do 200 000,00 PLN w przypadku projektów inwestycyjnych

Minimalny wkład własny: 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Minimalna wysokość wsparcia: 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Beneficjenci:

 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Partnerstwa mikroprzedsiębiorstw, bez względu na okres działalności

Typy projektów:

 1. Utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa
 2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwa
 3. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa
 4. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes)
 5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 6. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska
 7. Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą – maksymalna wartość dotacji do 100 000,00 PLN

Kwalifikowalność wydatków

 • Koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu).
 • Koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna
 • Koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem, że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacja projektu
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in.. Na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla tego sektora stwarzają możliwość przyśpieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczyniają się do dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji pomiędzy 3-5 firmami w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej zdefiniowanych podczas prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013:

 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne, biologia i biomedycyna energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł samochodowy

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 40%, a maksymalna wartość dotacji to:

 • do 750 000,00 PLN w przypadku projektów inwestycyjnych
 • do 100 000,00 PLN w przypadku projektów doradczych

Minimalny wkład własny: 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Minimalna wysokość wsparcia: 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Beneficjenci:

 • MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw,
 • Partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców.
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 1. Utworzenie nowego lub rozbudowa przedsiębiorstwa
 2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach
 3. Rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej
 4. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez 3-5przedsiębiorstw
 5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes)
 6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 7. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska
 8. Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą
 9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP, oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu
 10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej
 11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 12. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach

Kwalifikowalność wydatków

 • Koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu (max 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)
 • Koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna
 • Koszt nabycia specjalistycznych środków transportu (klasyfikacja KŚT), pod warunkiem, że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacja projektu
 • Koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością
 • Koszt nabycia spec
  jalistycznych usług doradczych
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MSP

W ramach tego poddziałania wspierany będzie proces „ssania innowacji poprzez gospodarkę” – mikro, mali i średni przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje, w tym także rozbudowujący istniejące zakłady i tworzący nowe miejsca pracy będą mogli ubiegać się o wsparcie na zakup wyników prac badawczych, inwestycje oraz usługi doradcze w zakresie projektów innowacyjnych.

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji 3 -5 firm w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej zdefiniowanych podczas prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013:

 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne, biologia i biomedycyna energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł samochodowy

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 40%, a maksymalna wartość dotacji to:

 • do 100 000,00 Euro w przypadku projektów inwestycyjnych
 • do 100 000,00 PLN w przypadku projektów doradczych

Minimalny wkład własny: 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Minimalna wysokość wsparcia: 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Beneficjenci: 

 • Mikroprzedsiębiorcy,
 • Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
 • Partnerstwa ww. podmiotów bez względu na okres działalności.

Typy projektów:

 1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w tym:
  • zakup środków trwałych takich jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia niezbędne do wdrożenia innowacji lub nowej technologii, zakup wartości niematerialnych i prawnych polegający na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania
 2. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne
 3. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku

Kwalifikowalność wydatków

 • Koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu (max 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)
 • Koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna
 • Koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem, że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacja projektu
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in.. Na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością
 • Koszt nabycia specjalistycznych usług doradczych

Dodatkowe informacje: http://www.rpo.silesia-region.pl