Program Operacyjny Kapitał Ludzki

07.05.2007

Program przeznaczony m.in. na szkolenie pracowników.

PRIORYTET II
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW

Opis Priorytetu II

Przejście od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja, know-how oraz technologie informacyjne i komunikacyjne niesie za sobą konieczność inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw, do czego niezbędna jest zmiana postrzegania szkoleń przez partnerów społecznych i gospodarczych oraz samych pracowników. Wymagane jest także wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy. Jednocześnie, wspieranie mobilności między sektorami nauki i gospodarki powinno wpłynąć na rozwój zasobów ludzkich sfery B+R oraz zwiększenie skali transferu wiedzy. Działania w tym zakresie mają na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również zachowanie istniejących miejsc pracy. W ramach Priorytetu udzielane będzie również wsparcie dla ponadregionalnych i ogólnopolskich projektów szkoleń (w tym studiów podyplomowych) i doradztwa dla przedsiębiorców.

Zgodnie z diagnozą, słabość kadrowa nie jest jedynym problemem dotykającym przedsiębiorstwa – nie mniej istotne jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych, realizacji strategii innowacyjnych, nowoczesnych metod i technik zarządzania, organizacji pracy oraz zapewnienie sprzyjających warunków do korzystania z usług szkoleniowych zgodnych z kierunkiem rozwoju firm. Wskazane w diagnozie bariery dla rozwoju przedsiębiorczości wymagają podjęcia działań systemowych w zakresie upowszechnienia, podniesienia jakości i rozwoju usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych oferowanych przez instytucje świadczące usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Cel Działania:

Podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców.

Uzasadnienie Działania:

Wyzwania w zakresie zmian technologicznych w UE niosą ze sobą konieczność inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw, w szczególności w sektor MSP.

W ramach Działania realizowane są ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe. Są one przewidziane dla firm, grup firm bądź ich oddziałów znajdujących się w wielu regionachkraju i których aplikowanie w ramach poszczególnych województw byłoby utrudnione.

W ograniczonym zakresie przewiduje się realizację szkoleń otwartych: po pierwsze, gdy służy to wzmacnianiu zaangażowania partnerów społecznych w realizację działań na rzecz zwiększania potencjału adaptacyjnego pracowników, po drugie, gdy przewiduje się realizację szkoleń o znacznym zasięgu terytorialnym skierowanych do pracowników delegowanych przez pracodawców. Wymagane jest wprowadzenie nowych form i metod organizacji pracy, zarządzania oraz planowania strategicznego, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Działania w tym zakresie służą zarówno wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również zachowaniu istniejących miejsc pracy oraz równowagi pomiędzy elastycznością i konkurencyjnością a bezpieczeństwem zatrudnienia. Konieczne jest zwiększenie dostępności i dopasowania szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw, także poprzez zastosowanie szkoleń e-learningowych i mieszanych (blended learning). Wpłynie to pozytywnie na wykorzystywanie nowych technologii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z trendami gospodarczymi, jak i z założeniami Strategii Lizbońskiej. Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku, w coraz większym stopniu zależą od jakości kapitału ludzkiego i identyfikacji potrzeb w tym zakresie. Niezbędna jest zatem realizacja projektów systemowych, badawczych, służących prognozowaniu kierunków rozwojowych oraz zmian w gospodarce, a co za tym idzie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje. Służą temu  także projekty promocyjne i szkoleniowo-doradcze, które będą wynikały z prowadzonych badań i analiz w zakresie trendów gospodarczych i występujących na rynku pracy.

Kwalifikowalność wydatków w ramach działania
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013. Ponadto Instytucja Zarządzająca PO KL przygotuje katalog kosztów niekwalifikowanych, wspólnych dla całego Programu.

Wskaźniki realizacji Działania
liczba pracowników przedsiębiorstw (K/M, w tym mikroprzedsiębiorstw, MŚP), którzy ukończyli szkolenie w ramach Działania (K/M, wg grup wiekowych i wykształcenia), w tym: liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie z zakresu wysokich technologii.

Typ realizowanych operacji (projektów)

 1. Szkolenia i studia podyplomowe:
  – ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm
  – ogólnopolskie i ponadregionalne otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców
  – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców
 2. Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
  – projekty ponadregionalne dotyczące promowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. przez organizacje pracodawców i związki zawodowe
 3. Wsparcie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw:
  • projekty o charakterze analityczno-badawczym, promocyjnym i szkoleniowo-doradczym w zakresie:
   – luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw i ich potrzeb szkoleniowych,
   – trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w skali ogólnopolskiej, służące lepszemu rozwojowi programów szkoleniowych,
   – określania zawodów przyszłości,
   – nowych form kształcenia pracowników, w tym e-learningu oraz szkoleń typu blended learning (szkolenia mieszane/hybrydowe)
  • tworzenie, rozwój i aktualizacja ogólnopolskich programów szkoleń e-learningowych
  • promocja szkoleń e-learningowych
  • opracowanie standardów działania wykorzystywanych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • opracowanie standardów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach
  • promowanie profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
  • promowanie i upowszechnianie:
   – planowania strategicznego
   – zarządzania informacją i wiedzą
   – outsourcingu
   – pracy atypowej oraz alternatywnych form zatrudnienia
   – mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym
 4. Upowszechnianie i promowanie innowacyjności:
  • działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym i upowszechniającym B+R oraz
  • promocja osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

 1. Szkolenia i studia podyplomowe:
  – przedsiębiorcy
  – pracownicy przedsiębiorstw
  – ponadregionalne sieci kooperacyjne
  – przedsiębiorstw i ich pracownicy
 2. Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
  – przedsiębi
  orstwa i ich pracownicy
  – partnerzy społeczno-gospodarczy (np. organizacje pracodawców, związki zawodowe lub inne przedstawicielstwa pracownicze)
  – przedsiębiorstwa i ich pracownicy
  – partnerzy społeczno-gospodarczy
  – agencje rozwoju regionalnego
  – jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, centra transferów technologii, inkubatory przedsiębiorczości
  – instytucje szkoleniowe i ich pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych)
  – osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i doradztwa dla
     przedsiębiorstw (mentorzy, doradcy, trenerzy)
  – media
  – instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość
  – administracja rządowa i samorządowa
  – osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje:
http://www.efs.gov.pl/20072013/priorytety/