Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

07.05.2007

Program przeznaczony na dofinansowanie inwestycji o wysokim stopniu innowacyjności.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.
 2. Poprawa jakości produktów wytwarzanych w polskiej gospodarce.
 3. Zwiększenie udziału polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.

Priorytety:

 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
 2. Infrastruktura sfery B+R.
 3. Kapitał dla innowacji.
 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
 5. Dyfuzja innowacji.
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw.
 8. Pomoc techniczna .

Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności średniej lub wysokiej (poziom co najmniej krajowy lub międzynarodowy).

W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym (tzw. innowacyjność niska).

Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji

Działanie 3.1
Inicjowanie działalności innowacyjnej

Działanie obejmuje dwuetapowe wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym:

Etap 1: wsparcie instytucji otoczenia w zakresie selekcji najlepszych projektów dotyczących innowacyjnych przedsięwzięć składanych przez potencjalnych przedsiębiorców.

Etap 2: wejście kapitałowe w nowoczesne przedsiębiorstwo, wejście kapitałowe może objąć wyłącznie podmioty które przeszły etap inkubacji.

Beneficjenci: instytucje wspierające powstawanie nowych firm, w obszarze nowych technologii (inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra innowacji, inkubatory i akceleratory technologii) oraz nowo powstali przedsiębiorcy.

Działanie 3.3
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie prywatnych oszczędności w MŚP

Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie:

 • Zwiększania świadomości nt. usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, poprzez działania informacyjne i promocyjne.
 • Organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji dal potencjalnych i obecnych inwestorów (konferencje, seminaria, warsztaty).
 • Kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi źródeł finansowania (organizowanie spotkań, tworzenie platform internetowych – zarówno krajowych jak i międzynarodowych).
 • Kształtowania gotowości inwestycyjnej poprzez poprawę przygotowania potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty.
 • Doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji (badanie stanu przedsiębiorstwa, badania rynkowe, przygotowanie dokumentacji, identyfikacja odpowiedniej formy wejścia kapitałowego i warunków inwestycji, zabezpieczenia, przygotowania innych analiz dotyczących rynku, wprowadzanego produktu itp.).

Beneficjenci:
Instytucje otoczenia biznesu, w szczególności sieci „aniołów biznesu”, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

CEL
Stymulowanie zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania w gospodarce
Działanie 4.1
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Działanie polega na dofinansowaniu:

 • Prac przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania 1.4 w tym opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), łącznie z testami końcowymi, wstępnymi badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie do uzyskania certyfikacji) oraz
 • Wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów realizowanych w ramach działania 1.4.

Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach działania 1.4.

Działanie 4.2
Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach.

Działanie polega na dofinansowaniu:

 • Opracowania, aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych.
 • Opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych.
 • Opracowania oraz wdrażania strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR zakupu środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci: przedsiębiorcy.

Działanie 4.3
Kredyt technologiczny

Działanie polega na udzielaniu zgodnie z zapisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej na warunkach rynkowych kredytu technologicznego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tą technologię.

Kredyt może zostać umorzony do wysokości 50 proc.

Kredytów udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

Beneficjenci: przedsiębiorcy.

Działanie 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie polega na wsparciu projektów inwestycyjnych oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorców:

 1. W zakresie zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych) w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania środowisko (w tym m.in. ograniczenie energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowanie oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów  technologicznych).
 2. W zakresie zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań organizacyjnych (w tym marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania; zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Tworzenie nowych miejsc pracy powstających w wyniku realizacji ww. inwestycji.

Beneficjenci: przedsiębiorcy

Działanie 4.5
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Działanie obejmuje:

 1. Wsparcie nowych inwestycji w sektorze produkcyjnym:
  • koszty kwalifikowalne nie mniejsze niż 40 mln euro i
  • wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 500 osób i
  • sprzedaż na eksport nie mniejsza niż 50% wartości sprzedaży.
    
 2. Wsparcie nowych inwestycji w sektorze usług nowoczesnych:
  • wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób  (CBR 30 osób) i
  • inwestycje typu centra projektowe, centra technologiczne i badawczo-rozwojowe, centra usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe).

Beneficjenci: przedsiębiorcy

Priorytet 5 – Dyfuzja innowacji

Działanie 5.1
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Działanie obejmuje dofinansowanie:

 • Zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego (doradztwo, koszty operacyjne, dofinansowanie poszukiwania przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu kooperacyjnym).
 • Przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązania kooperacyjnego niezbędnych dla jego funkcjonowa
  nia i rozwoju powiązania kooperacyjnego niezbędnych dla jego funkcjonowania i rozwoju (m.in. koszty zakupu utrzymania wspólnej platformy informatycznej dla kooperantów, opracowanie nowych produktów).
 • Działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Beneficjenci: powiązania kooperacyjne grup przedsiębiorców, w tym klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorstw, sieci technologiczne (MSP i jednostki badawcze) platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne funkcjonujące w formie prawnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie projektu.

Działanie 5.4
Zarządzanie własnością intelektualną

Działanie obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie:

 • Udzielania dotacji przedsiębiorcom na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe).
 • Usług doradczych związanych z ochroną praw własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe).
 • Wsparcia instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii.
 • Upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu.

Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1
Paszport do eksportu

Program „Paszport do eksportu” obejmuje następujący pakiet usług dla przedsiębiorców:

 • doradztwo obejmujące 30 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy;
 • oraz co najmniej 3 obowiązkowe komponenty spośród następujących:
    –  szkolenia w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE m.in. na temat instrumentów wsparcia finansowego dla eksportera i sprzedającego na JRE, zagadnień finansowo-ubezpieczeniowych i warunków prawnych w kraju docelowym;
    –  badania rynków zagranicznych pod kątem rozwoju działalności eksportowej i sprzedaży na JRE przedsiębiorstw działających w Polsce;
 • udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych i misjach   gospodarczych na rynku docelowym;
 • wyszukiwanie, dobór parametrów na rynku docelowym oraz poszukiwanie kanałów dystrybucji;
 • przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych.

Beneficjenci: przedsiębiorcy.


Dodatkowe informacje:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/